22.03.17

Enampakkumine toimub 10. aprillil 2017 algusega kell 14.00 Vastse-Kuuste vallamaja ruumes.

Enampakkumise viib läbi komisjon koosseisus:
Maldur Muttik, komisjoni esimees
Lennart Liba, komisjoni liige
Urmas Kolina, komisjoni liige.

 1. Enampakkumisel on järgmine vallavara.
  1.1. Kiigeplatsi kinnistu (kat tunnus 87202:001:0118; Karilatsi küla), alghinnaga 1000 eurot; pakkumise sammu suurus 100 eurot;
  1.2. Laut nr 20 (Tööstuse tn 20, Vastse-Kuuste alevik), alghinnaga 500 eurot; pakkumise sammu suurus 50 eurot;
  1.3. Karjaköök nr 33 (Tööstuse tn 20, Vastse-Kuuste alevik), alghinnaga 500 eurot, pakkumise sammu suurus 50 eurot.

Tagatisraha ja osavõtutasu ei ole.

Enampakkumise kord:

 1. Enampakkumise komisjoni esimees registreerib pakkumisel osalejad, kes on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi, vajadusel esindust tõendava dokumendi.
 2. Enampakkumisel osalejad on kohustatud andma allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest. Allkirja andmisest keeldumisel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentide mitteesitamisel isik kaotab õiguse osaleda enampakkumisel.
 3. Registreeritud pakkujale antakse registreerimisnumber. Komisjoni esimees tutvustab enampakkumise läbiviijat, selgitab pakkumise ja kaebuste esitamise korda, kinnitab pakkumise sammu suuruse, mis on 10% enampakkumisel oleva vara alghinnast.
 4. Pakkumine algab läbiviija haamrilöögist või suulisest märguandest. Pakkujad annavad pakkumise soovist märku registreerimisnumbri tõstmisega, peale läbiviija luba teatab pakkuja pakkumise suuruse. Pakkumine lõpeb peale läbiviija kolmekordset haamrilööki või suulist märguannet. Enampakkumise võitja on suurima pakkumise teinud pakkuja.
 5. Suurima pakkumise teinud isik annab allkirja selle kohta, et kohustub sõlmima lepingu esitatud tingimustel.
 6. Kui parima pakkumise teinud isik keeldub allkirja andmisest ja lepingu sõlmimisest, tunnistab vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Vallvalitsusel on õigus sellisel juhul teha ettepanek paremuselt teiseks jäänud isikule lepingu sõlmimiseks parima pakkuja hinnaga.
 7. Kogu pakkumise protseduur protokollitakse.
 8. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui:
  8.1. ei ole ilmunud ühtegi pakkujat või
  8.2. pakkujad on ilmunud, kuid neid ei registreerita käesoleva korra punktides 1 ja 2 toodud nõuete mittetäitmisel.
 9. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine
  9.1. Enampakkumiste tulemused kinnitab vallavalitsus hiljemalt 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.
  9.2. Enampakkumise tulemuste kinnitamise järgselt sõlmitakse leping parima pakkumise teinud isikuga.
  9.3. Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta. Korraldusele lisatakse teade selle kohta, kuhu enampakkumise võitja peab ostu-müügilepingu sõlmimiseks ilmuma.
  9.4. Ostu-müügi lepingu tõestamise eest seaduse kohaselt ette nähtud notaritasu tasub ostja.
  9.5. Kui enampakkumise võitja ei ilmu mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks.
  9.6. Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

Alused:

 1. Vastse-Kuuste vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 5 „Vastse-Kuuste vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord";
 2. Vastse-Kuuste vallavolikogu 28.02.2017 otsus nr 6 „Kiigeplatsi kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel".
 3. Vastse-Kuuste vallavolikogu 28.02.2017 otsus nr 7 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel, vara alghinna kinnitamine".
Toimetaja: LIIA SULG