26.01.17

Vastse-Kuuste  Vallavalitsus enampakkumise korraldajana müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad maaüksused:

Jrk nr

Maaüksuse nimi

Katastritunnus

Üldpindala ha

Alghind €

1.

Uus-Keerdo

87201:002:0069

8,39

20 000

2.

*Männipõllu /31.12.2020

87201:001:0181

12,68

34 804

3.

*Keerdo /31.12.2020

87201:001:0177

4,58

12 656

4.

*Lambakopli /31.03.2019

87201:001:0183

8,26

15 200

5.

*Utteripõllu /31.03.2019

87201:001:0184

18,27

40 000

* tähistatud maaüksused on seotud rendilepingutega

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda vallamajas või veebilehel aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/403062015040?leiaKehtiv

Tagatisraha 1000 eurot (iga maaüksuse kohta eraldi maksena) tasuda hiljemalt 17. veebruariks 2017.a kell 9.00 vallavalitsuse arveldusarvele EE211010402017258006, selgituseks märkida „tagatisraha vallavara enampakkumisel" ning lisada soovitava katastriüksuse tunnus.

Enampakkumisel osalejatele, kelle kasuks enampakkumise tulemusi ei kinnitata, tagastab korraldaja tagatisraha kümne tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Enampakkumisel kinnisasja ostmise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha ei tagastata, vaid võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena.

Pakkumised tuleb esitada iga maaüksuse kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud: pakkuja kontaktandmed; maaüksuse nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse; hoiatusmärge "Mitte avada enne 17.02.2017 enampakkumist!"

Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 17. veebruariks 2017.a. kell 9.00 Vastse-Kuuste Vallavalitsusele aadressil Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik 63601 Põlvamaa (kas tähitult või käsipostiga). Avalduse esitamisel kasutada Vastse-Kuuste Vallavalitsuse koostatud vormi.

Pakkumiste avamine toimub Vastse-Kuuste vallamajas 17. veebruaril kell 9.30, kus kõik pakkujad võivad soovi korral osaleda.

Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, võib nende vahel 10 päeva jooksul korraldada täiendava enampakkumise vooru.

Lähim info: tel 5330 2775 või urmas@vkuuste.ee

Vallavalitsus

Toimetaja: LIIA SULG