Vajaduspõhine peretoetus

15.01.15

 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus (edaspidi VPPT), mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele.

VPPT suurus on alates 2015. aastast on ühe lapsega perele toetuse suurus 45 eurot kuus ja 2 ning enama lapsega perele 90 eurot kuus.
Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

 

Kellel on õigus vajaduspõhisele peretoetusele?
VPPT on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.

VPPT sissetulekupiir on 2015. aastast perekonna esimesele liikmele 329 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on VPPT sissetulekupiir 164,5 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus.

VPPT määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu loetakse ka perekonnast eemalviibivad õpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse perekonna koosseisu need õpilased, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, kuid kelle eest makstakse perekonnaliikmele lapsetoetust. Perekonna kohta saab esitada ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.

 

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete VPPT taotlemisele eelneva kolme kuu netosissetulekud ja makstud elatisraha. VPPT arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka: ühekordseid toetusi; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust; riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta; vajaduspõhist peretoetust.

Taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekutest arvutatakse välja keskmine kuine tulu. Kui see jääb alla VPPT sissetulekupiiri, on perel õigus saada VPPT-st  taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul. 


Kuhu pöörduda?
Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab VPPT saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks vallavalitsusele. Avaldusi võtab vastu vanemraamatupidaja Karin Paats.

VPPT määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks. Seejuures peavad lapsed vastama VPPT saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.

Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.

 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid
VPPT taotlemiseks esitatakse vastav avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust. Selleks, et pidevalt VPPT-d saada, tuleb uus avaldus koos lisadokumentidega esitada toetuse saamise viimasel kuul. Vallavalitsus võib jätta VPPT-e määramata, kui taotlejal või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.

NB! Perede puhul, kus on põhikooli lõpetanud 16-aastane laps, võib taotluse esitamise korral septembrikuus otsuse tegemine võtta tavapärasest kauem aega, sest eelnevalt on vaja saada andmed lapse õppimise jätkamise ning sellega seonduvalt lapsetoetuse saamise kohta.

 

Vaidlustamine
Vallavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale.

 

Kust saab täiendavat teavet?
Täiendavat teavet VPPT-st sotsiaalministeeriumi veebilehel:
VPPT voldik

Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks saate kasutada vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaatorit (vt lehekülje lõppu).

 

 

Toimetaja: LIIA SULG