Toimetulekutoetus

29.03.16

 

Toimetulekutoetust makstakse isikule (perekonnale), kelle tulud peale eluasemekulude eest tasumist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetust saab taotleda Vastse-Kuuste vallavalitsuses 10. kuni 20.-nda kuupäevani. Pöörduda tuleb vallasekretäri abi-asjaajaja poole.

Toimetulekupiir alates 01.01.2016 üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus 130 eurot. Perekonna teise ja iga järgneva täisealise pereliikme toimetulekupiiri suurus on 104 eurot. Alates 01.01.2016 on alaealise liikme toimetulekupiiri suurus 130 eurot.

Näited toimetulekupiiride kohta leibkonnas:

2-liikmelise leibkonna toimetulekupiir

2 täisealist isikut

130 + 104 = 234 eurot

1 täisealine ja 1 alaealine isik 130 + 130 = 260 eurot
3-liikmelise leibkonna toimetulekupiir 3 täisealist isikut 130 + 104 + 104 = 338 eurot
2 täisealist ja 1 alaealine isik 130 + 104 + 130 = 364 eurot
1 täisealine ja 2 alaealist isikut 130 + 130 + 130 = 390 eurot

 

Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

  • avaldus (täidetakse kohapeal)
  • töötutel töötu kaart
  • tõend elatise saamise või mittesaamise kohta
  • eelneva kuu eluasemekulud (küte, vesi ja kanalisatsioon, gaas, prügi ja elekter)*
  • taotleja arveldusarve number

Eluruumide alatiste kulude piirmäärad Vastse-Kuuste vallas.

*Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluruumi alalised kulud, siis lisab ta avaldusele dokumendid, mis tõendavad  eluruumi kasutamise õigust (nt omandiõigus, üürileping). Toimetulekutoetuse määramisel ei loeta üürilepinguks samas eluruumis perekonnaliikmete vahel sõlmitud lepingut. Perekonnaliikmeteks loetakse samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

  1. abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
  2. esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
  3. muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Rohkem infot saab Sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

 

Toimetaja: LIIA SULG