14.07.17

 

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla valimiskomisjoni asukoht:
Kesk tn 15
Põlva linn

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimetaja: LIIA SULG
15.05.17

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

21.–22. maini 2017. a viib Põlva Maavalitsus läbi küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamisel.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla territooriumil.

Elanike küsitlus toimub elektrooniliselt ja küsitluspunktides. Küsitluspunktid asuvad vastavalt elukohale:
Ahja vallas – Ahja Kultuurimaja, Illimari 6, Ahja, tel 799 3790
Laheda vallas – Laheda vallavalitsus, Külakeskuse, Tilsi, tel 799 9340
Kanepi vallas - Kanepi vallamaja, Turu põik 1, Kanepi, tel 797 6311
Kõlleste vallas – Kõlleste vallamaja, Pargi 3, Krootuse, tel 518 9404
Mooste vallas – Mooste vallamaja, Säässaare küla, tel 792 5419
Põlva vallas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Kesk 15, Põlva, tel 5883 6907
Valgjärve vallas – Saverna külakeskus, Kooli tee 5, Saverna, tel 799 8470
Vastse-Kuuste vallas – Vastse-Kuuste vallamaja, Tiigi 5, Vastse-Kuuste, tel 797 6382, 5165862.

Küsitlusel saab vastata ühele küsimusele: „Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?" vastusevariandiga „jah" ja „ei".

Küsitluspunktid on avatud 21.–22. mail 2017 kella 10–18.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 21. mail 2017.a kella 8.00 kuni 20.00-ni (hääletada  saab aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=15146).

Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada asjaomasele küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017.a kella 15-ks.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.04.17

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30.03.2017 otsus nr 9 „Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine"

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30.03.2017 otsus nr 10 „Lootvina küla piiride muutmise menetluse algatamise ettepanekuga mittenõustumine"

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30.03.2017 otsus nr 11 „Logina küla piiride muutmise menetluse algatamise ettepanekuga mittenõustumine"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logina küla ja Lootvina küla üleandmise rahvaküsitluse tulemused

12.–13. märtsil 2017 toimus Lootvina külakeskuses küsitlus selgitamaks välja, kas Logina ja Lootvina külade elanikud pooldavad oma küla üleandmist Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu.

Rahvaküsitlusest sai osa võtta vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel kas Logina küla või Lootvina küla. Hääletada sai kas küsitluspunktis või avalduse alusel kodus.

TULEMUSED

LOGINA KÜLA

Nimekirja kantud küsitluses osalejate arv

48

Sedelite arvestus

Komisjonile antud küsitlussedeleid

20

Sealhulgas väljaantud küsitlussedeleid allkirjade arvu järgi

15

Sealhulgas kodus hääletanuid

0

Sealhulgas rikutud küsitlussedeleid

0

Sealhulgas välja andmata hääletamissedeleid

5

Rahvaküsitluse tulemuste arvestus

Rahvaküsitluses osalenute arv

15

Kehtetute küsitlussedelite arv

0

Küsimusele „Kas toetate Logina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" JAH vastanute arv

5

Küsimusele „Kas toetate Logina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" EI vastanute arv

10

 

LOOTVINA KÜLA

Nimekirja kantud küsitluses osalejate arv

112

Sedelite arvestus

Komisjonile antud küsitlussedeleid

80

Sealhulgas väljaantud küsitlussedeleid allkirjade arvu järgi

63

Sealhulgas kodus hääletanuid

6

Sealhulgas rikutud küsitlussedeleid

0

Sealhulgas välja andmata küsitlussedeleid

11

Rahvaküsitluse tulemuste arvestus

Rahvaküsitluses osalenute arv

69

Kehtetute küsitlussedelite arv

0

Küsimusele „Kas toetate Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" JAH vastanute arv

54

Küsimusele „Kas toetate Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" EI vastanute arv

15

Alus: Vastse-Kuuste valla küsitluskomisjoni koosoleku protokoll nr 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAHVAKÜSITLUS

Logina küla ja Lootvina küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks külade üleandmise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu toimub 12.–13. märtsil 2017

Ajavahemikul 12.–13. märts 2017 viiakse Logina külas ja Lootvina külas läbi rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus nii Logina küla kui ka Lootvina küla ülendamise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu.

Vallavalitsus on koostanud küsitluses osalejate nimekirja 01.03.2017 seisuga. Küsitlusest saab osa võtta iga vähemalt 16-aastane (küsitluse päeva seisuga) vallakodanik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Logina või Lootvina küla.

Küsitluses saab osaleda sedeliga hääletades kas küsitluspunktis või kodus.

Logina küla elanikud saavad oma arvamust avaldada hääletades küsimusele „Kas toetate Logina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" vastusevariantidega „Jah" või „Ei".

Lootvina küla elanikud saavad oma arvamust avaldada hääletades küsimusele „Kas toetate Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" vastusevariantidega „Jah" või „Ei".

Rahvaküsitluse tulemuste arvestus toimub kummagi küla kohta eraldi. Seejärel on volikogul kaalutlusõigus (kummagi küla osas eraldi), kas küla või külad antakse üle Haaslava vallale. Lõpliku otsuse teeb vallavolikogu märtsikuu lõpus toimuval volikogu istungil.

Hääletamine küsitluspunktis
Küsitluspunkt asub Lootvina külakeskuses ning hääletada saab:

  • 12. märtsil 2017 kella 12.00–15.00ni;
  • 13. märtsil 2017 kella 17.00–20.00ni.

NB! Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Hääletamine kodus
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile (võib tuua ka küsitluspunkti) või vallasekretärile hiljemalt 13. märtsiks 2017 kella 17.00ks, kus tuleb ära märkida oma nimi, elukoht, kontaktandmed ning põhjus, miks soovitakse küsitluslehe täitmist kodus.

NB! Kodus hääletamisel on samuti vaja esitada kehtiv isikut tõendav dokument!

Küsitluskomisjon
Küsitluskomisjoni liikmed:
esimees Liia Sulg;
liikmed Heli Henn, Eino Vares, Lennart Liba ja Heikki Kund.

Küsitluskomisjoni kontaktandmed: liia@vkuuste.ee, tel 516 5863 (Lennart Liba).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.16

Vastse-Kuuste Vallavolikogu kinnitas Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu


21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vastuvõetud otsused edastatakse Põlva maavanemale, kes edastab need Vabariigi Valitsusele.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustub peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogu valimisi omavalitsusüksus valla staatuses. Valla nimeks saab Põlva vald, mille keskuseks on Põlva linn. Ühinemise tulemusena moodustuva Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.

Leping
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping

Lepingu lisad
Lisa 1. Seletuskiri
Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu
Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend

Otsus
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 21.12.2016 otsus 40 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks"

29.12.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 36 „Õiend Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta"

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 37 „Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine" (1.–5. detsembril 2016 toimunud küsitlus)

15.12.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade ühinemise kohta toimub 1.–5. detsembril 2016

 

Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks.

 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on vastavas omavalitsuses.

 

Vastse-Kuuste valla elanikud saavad oma arvamust avaldada küsitluspunktides sedeliga hääletades või elektrooniliselt VOLIS-e veebilehel.

 

ELEKTROONILINE KÜSITLUS
algab 01.12.2016 kell 8.00
lõpeb 02.12.2016 kell 20.00
Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada VOLIS-e veebilehel.

 

KÜSITLUSEST SAAB OSA VÕTTA KÜSITLUSPUNKTIS:
Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Vastse-Kuuste alevik)
04.12.2016 kell 8–17.00;
05.12.2016 kell 9–18.00.

NB! Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

 

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 05.12.2016 kella 12.00-ks.

 

Küsitluskomisjoni kontaktandmed: vald@vkuuste.ee, tel 516 5862.

 

Küsitluskomisjoni liikmed:

Liia Sulg – esimees

Kai Tagel – aseesimees

Kersti Rammo

Karin Paats

Lennart Liba

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 33 kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 33 kiideti heaks Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekt ja suunati see 1.–23.11.2016 avalikule väljapanekule Vastse-Kuuste valla kodulehel http://vastse-kuuste.kovtp.ee, Vastse-Kuuste Vallavalitsuses, Vastse-Kuuste raamatukogus ja Kiidjärve raamatukogus.

Dokumentatsioon

 

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Vastse-Kuuste Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid
Ettepanek/vastuväide tuleb sõnastada võimalikult täpselt ning võimalusel viidata konkreetsele ühinemislepingu punktile, mille kohta ettepanek/vastuväite esitatakse.

Ettepanekule/vastuväitele tuleb lisada selle esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress). Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonil on õigus jätta anonüümsed ettepanekud menetlemata.

Elektrooniliselt esitatavad vastuväited esitatakse digitaalselt allkirjastatuna (vastavalt kokkuleppele Põlva Vallavalitsusega) e-posti aadressil info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna Vastse-Kuuste Vallavalitsusele (Vallamaja, Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald, 63601 Põlvamaa).

Ühinemislepingu avalik väljapanek korraldatakse kõikides ühinevates omavalitsustes üheaegselt. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse rahvakoosolekud, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti. Rahvakoosolekud korraldatakse järgmiselt:

09.11.2016 kell 18.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas (Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald)
10.11.2016 kell 18.00 Ahja Kultuurimajas (Illimari 6 Ahja alevik, Ahja vald)
16.11.2016 kell 18.00 Mooste Kultuurimajas (Lasteaia tee 3 Mooste alevik, Mooste vald)
17.11.2016 kell 18.00 Laheda Sotsiaalkeskuses (Tilsi küla, Laheda vald)
22.11.2016 kell 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald)

 

Avalikustamise käigus ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete menetlemine 
Avalikustamise käigus ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja vastuväited vaatab läbi volikogu ning selle kohta koostatakse õiend. Õiendis näidatakse esitatud ettepanekute ja vastuväidete saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. Esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend on ühinemislepingu lisadeks.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.09.2016 otsus nr 30 "Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine"

 

 

Hea vallakodanik!

Ootame Sind avaldama oma arvamust Vastse-Kuuste valla ühinemisest.

Küsitluse aeg 12.–18. september 2016.

Küsitluse läbiviimine toimub:

12.–14. ja 16. september 2016 kell 9.00–16.00 Vastse-Kuuste vallamajas;
15. september 2016 kell 9.00–19.00 Vastse-Kuuste vallamajas;
16. september 2016 kell 17.00–20.00 Karilatsi rahvamajas;
17. september 2016 kell 11.00–14.00 Lootvina külakeskuses;
18. september 2016 kell 12.00–15.00 Kiidjärve külakeskuses.

Elektrooniline küsitlus algab 12. septembril kell 9.00 ja lõpeb 18. september kell 22.00.

Soovime teada, mida arvate, kas:

  • Toetan Kõlleste valla ühinemisettepanekut (ühineksid Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vald);
  • Toetan Põlva valla ühinemisettepanekut (ühineksid Põlva, Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vald).

Vastajal on võimalus valida üks eelistus.

Oma valiku saavad teha kõik 16 ja vanemad vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Vastse-Kuuste vald.

Teie arvamus on väga oluline, ootame aktiivset osavõttu!

Elektrooniline hääletamine

Palume alla laadida ning oma arvutisse salvestada hääletussedeli.

Elektrooniline hääletussedel neile, kes kasutavad Microsoft Office'i.

Elektrooniline hääletussedel neile, kes kasutavad Open Office'i.

Oma valiku palume märgistada x-ga ning valiku salvestada.

Digiallkirjastatud hääletussedel palun saata valla e-postile vald@vkuuste.ee (küsitluse aeg 12.09.2016 kell 9.00 kuni 18.09.2016 kell 22.00).

 

Selgituseks: Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitlust korraldab komisjon, mitte kolmas isik.
Alus: Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25.08.2016 otsus nr 27.

Komisjoni kuuluvad:    esimees       Kai Tagel
                                         liikmed          Kersti Rammo
                                                                Karin Paats
                                                                Liia Sulg
                                                                Lennart Liba

Kontakt: 797 6382; 516 5862
E-post: vald@vkuuste.ee

 

Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse läbiviimise kord

 

Ühinemislepingu projektid

 

Haldusreformi veebileht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kõlleste, Laheda, Kanepi, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Ahja ja Mooste vald

 

Vastse-Kuuste, Kambja, Ülenurme ja Haaslava vald

 

Põlva, Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava,  Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald

Info Põlva valla veebilehel.
 

 

Võnnu, Ahja, Haaslava, Luunja, Meeksi, Mäksa, Piirissaare ja Vastse-Kuuste vald

Info Võnnu valla veebilehel.

 

Toimetaja: LIIA SULG