31.08.15

 

Ehitusluba, kasutusluba

Taotluste vormid leiab Ehitisregistri veebilehelt.

 

Puurkaevu rajamine

Puurkaevu rajamise asjaajamise korra (alates planeerimisest kuni üle andmiseni) leiab Keskkonnaameti veebilehelt.

 

 

Hoonete ehitisregistrisse kandmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 1. jaanuar 2020. See tähendab seda, et 5. aasta jooksul tuleb ehitisregistrisse kanda sinna seni kandmata hooned. Ehitisregistrisse tuleb kanda hooned mille suurus on 20 m²  ja rohkem ja/või kõrgus üle 5m.
 
Enne 1995. aastat ehitatud hoonete registrisse kandmine
Hooned kantakse registrisse andmete esitamise teatise alusel. Vastava vormi leiab
siit.
Lisaks on vaja esitada:

 1. mõõdistusprojekt (hoonete puhul mille suurus üle 60 m² ja/või kõrgus üle 5 m)
 2. ehitise koordinaadid
 3. kinnitused hoone ohutusnõuetele vastavuse kohta
 • kutsetunnitusega korstnapühkija akt (kui hoones on küttekeha)
 • elektripaigaldise nõuetele vastavuse tõend (kui hoones on elekter)
 • vee/heitvee lahendus

 
Peale 1995.aastat ehitatud hoonete registirisse kandmine
 
Lisaks hoone ehitisregistrisse kandmiseks esitatud ehitise teatisele koos ehitusprojekti ja hoone koordinaatidega tuleb esitada ka kasutusloa taotlus ja ehitise tehnilised dokumendid kasutusloa taotluse menetluse läbiviimiseks.  
 
01.07. kehtima hakkav ehitusseadustik
 
Ehitusseadustiku lisadena on kinnitatud tabelid, millest saab jälgida, kas ehitamiseks on vaja esitata ehitusteatis, ehitusprojekt ja/või ehitusloa taotlus
 

Lisa 1 tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 

Lisa 2 tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
 

 

Riigilõivu tasumisest ehitusseadusetiku alusel tehtavate toimingute eest

Riigilõivuseadus sätestab riigilõivu kohaliku omavalitsuse valitsemisalas ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute eest.

 • elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taoltuse läbivaatamine  150 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot,
 • mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot,
 • lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot,
 • rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot,
 • projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine 25 eurot,
 • enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine 500 eurot.
Riigilõiv tasuda Vastse-Kuuste Vallavalitsuse kontole EE211010402017258006 (SEB).
Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja täpne aadress.
Teatised ja taotlused saata valla üldaadressile vald@vkuuste.ee.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Ehitus_planeeringud